Редакцийн бодлого


Хэвлэлийн эрх чөлөөгөөр дамжуулж Монгол Улсад хүний эрх, эрх чөлөө, ардчиллыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.